7yrds-deconservice-gesetzliche-grundlagen-a

LCO2-wasproces als procedure voor de naleving van de wettelijk geregelde maatregelen ter bescherming van brandweerlieden tegen gevaarlijke stoffen

7yrds-deconservice-gesetzliche-grundlagen-a

Het wettelijk kader

Het wettelijk kader waarbinnen de brandweer opereert, is divers. De belangrijkste geadresseerde is de respectieve brandweerdienstverlener, zoals gedefinieerd in de brandwetten van de deelstaat. De verplichtingen betreffen dus de gemeenten die beroeps- en vrijwillige brandweerkorpsen in stand houden, alsmede de exploitanten van bedrijfsbrandweerkorpsen. Ongeacht welk wettelijk kader van toepassing is op de respectieve brandweerkorpsen, de bescherming van de brandweerlieden staat altijd op de voorgrond en moet in alle opzichten worden gewaarborgd. Overtredingen van de wettelijke beschermingsverplichtingen door de uitvoerende instanties van de brandweer kunnen ernstige gevolgen hebben.

I. Wet op de gezondheid en veiligheid op het werk

De wet op de gezondheid en veiligheid op het werk is van toepassing op leden van beroeps- en bedrijfsbrandweerkorpsen en verplicht brandweerpersoneel op uitgebreide schaal om arbeidsongevallen en gezondheidsrisico's te voorkomen. De basisverplichting die in de wet op de gezondheid en veiligheid op het werk is vastgelegd in § 3, lid 3, sub a). 1, dat de nodige maatregelen moeten worden getroffen voor de veiligheid en de gezondheid van de werknemers. De doeltreffendheid van de maatregelen moet voortdurend worden gecontroleerd en verbeterd.

II. Verordening inzake gevaarlijke stoffen

De verplichtingen van de verordening inzake gevaarlijke stoffen (GefStoffV) gelden voor alle activiteiten waarbij werknemers kunnen worden blootgesteld aan gevaren voor hun gezondheid door stoffen, mengsels of producten. Door zijn brede toepassingsgebied is het van toepassing op beroepsbrandweer, vrijwillige brandweer, verplichte brandweer en bedrijfsbrandweer. De verordening inzake gevaarlijke stoffen (GefStoffV) omschrijft de concrete maatregelen die moeten worden genomen wanneer zij met gevaarlijke stoffen omgaan of in hun werkomgeving aan deze stoffen worden blootgesteld. De beschermingsmaatregelen moeten beantwoorden aan de stand van de techniek om een doeltreffende bescherming van de brandweerlieden te garanderen.

III. voorschriften ter voorkoming van ongevallen

Voor vrijwillige brandweerkorpsen en verplichte brandweerkorpsen zijn de verordeningen ter voorkoming van ongevallen, met name DGUV-Verordening 49 "Brandweer", eveneens van rechtswege van toepassing. In § 3 en § 15 wordt ondubbelzinnig duidelijk gemaakt dat de brandweer verantwoordelijk is voor de bescherming van de leden van de brandweerdienst.

IV. Technische regels

Technische voorschriften zoals de Technische regels voor gevaarlijke stoffen (TRGS) moeten ook in acht worden genomen. Zij specificeren de wettelijke vereisten van het GefStoffV en weerspiegelen de stand van de techniek voor bepaalde deelgebieden. TRGS 500 "Beschermende maatregelen" beschrijft bijvoorbeeld de beschermende maatregelen voor activiteiten met gevaarlijke stoffen.

7yrds-deconservice-gesetzliche-grundlagen-b

Plichten tegenover brandweerlieden

I. De minimalisatieverplichting krachtens de wetgeving inzake gevaarlijke stoffen

Een van de kerntaken op het gebied van veiligheid en gezondheid op het werk die elke brandweerfunctionaris in acht moet nemen, is de plicht die is neergelegd in § 7, lid. 4 van de verordening inzake gevaarlijke stoffen:

"De werkgever sluit gevaren uit voor de gezondheid en veiligheid van werknemers tijdens activiteiten waarbij gevaarlijke stoffen betrokken zijn. Indien dit niet mogelijk is, moet hij ze tot een minimum beperken.

De brandweerman is verplicht de leden van de brandweer volledig tegen gevaar te beschermen. Als hij een gevaar niet kan uitsluiten - zoals bij brandbestrijding – moet hij het gevaar tot een minimum beperken. Het minimum is wat volgens de stand van de techniek mogelijk is. Hoe ernstiger het gevaar – zoals kanker – hoe ingrijpender de maatregelen die moeten worden genomen.

II. Verregaande verplichtingen voor activiteiten met kankerverwekkende stoffen

Voor de brandweer gelden strenge regels voor activiteiten waarbij werknemers worden blootgesteld aan kankerverwekkende stoffen. Hij moet onder meer de leden van de brandweer uitvoerig informeren en voorlichten over het gevaar en de genomen tegenmaatregelen. Bovendien moet hij een blootstellingsregister bijhouden en gedurende 40 jaar bewaren als werknemers tijdens hun werk aan PAK's worden blootgesteld.

7yrds-deconservice-gesetzliche-grundlagen-b
7yrds-deconservice-gesetzliche-grundlagen-c

De beschermende uitrusting

7yrds-deconservice-gesetzliche-grundlagen-c
7yrds-deconservice-reinigings-beveiligings-uitrusting

I. PBM als bron van gevaar

Bij brandincidenten komen gevaarlijke stoffen vrij. Zeer onlangs heeft de studie van het Instituut voor brand- en rampenbescherming Heyrothsberge voor de Permanente Conferentie van de ministers en senatoren van Binnenlandse Zaken van de Länder aangetoond dat ook PAK's hierbij betrokken zijn. Het is bewezen dat PAK's een sterk carcinogeen effect hebben en ook huid-resorberend zijn. In de desbetreffende EU-verordening 1272/2008 en de EU-Richtlijn 2004/37/EG betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico's van blootstelling aan carcinogene of mutagene agentia op het werk worden PAK's derhalve als carcinogeen ingedeeld. Verontreiniging met PAK's moet daarom worden vermeden. De TRGS 551 benadrukt in dit verband dat zelfs in het geval van "huidcontact met PAK's op kleine schaal en van korte duur (...) een hoog risico van huidcontact voritalisch, [liege]".

Moderne PBM's die op de juiste manier worden gebruikt, verminderen de risico's voor brandweerlieden in het veld. Bij gebruik tijdens een brand raakt het echter ernstig verontreinigd en wordt het dus zelf een bron van gevaar. De huidige studies bevestigen dat er na gebruik aanzienlijke PAK-concentraties kunnen worden gedetecteerd in zowel de buitenste weefsels als de membranen van persoonlijke beschermingsmiddelen. Door het contact van de PBM met de huid kunnen PAK's in aanzienlijke mate door het lichaam worden geabsorbeerd wanneer de PBM opnieuw wordt gebruikt.

Bescherming tegen de gevaren die van de PBM's uitgaan door reiniging met LCO2

De brandweer moet ervoor zorgen dat besmette PBM's geen gevaar opleveren voor de brandweerlieden. Hij voldoet alleen aan zijn basisplicht als de ter beschikking gestelde persoonlijke beschermingsmiddelen ook naar behoren worden gereinigd en er geen extra gevaar ontstaat door het gebruik ervan. Besmetting bij het gebruik van besmette persoonlijke beschermingsmiddelen moet tot een minimum worden beperkt. Het Instituut voor brand- en rampenpreventie te Heyrothsberge heeft bevestigd dat een zuivere natte wassing, zelfs indien uitgevoerd volgens de richtlijnen voor ontsmetting van het Robert Koch Instituut, slechts in zeer beperkte mate PAK's verwijdert. Daarentegen blijkt uit studies uit de VS en evaluaties uit Duitsland en België dat LCO2-reiniging effectief PAK's verwijdert. LCO2-reiniging als extractieproces is dus de stand van de techniek. Volgens de minimaliseringseis moeten de vervoerders van de brandweer er dus voor zorgen dat de PBM's op deze manier worden gereinigd. Tegelijkertijd heeft dit proces geen negatieve invloed op de speciale reflectie van de beschermende kleding, die moet worden gegeven volgens DIN EN 469:2007 of DGUV Regel 105-003, zoals het geval is bij nat wassen.

III Uitgebreide informatieplicht

Vanwege het grote carcinogene effect van PAK's moeten brandweerlieden uitvoerig worden voorgelicht over de gevaren en beschermende maatregelen. Dit geldt in het bijzonder voor gevaren die van de persoonlijke beschermingsmiddelen kunnen uitgaan. De brandweeraanbieder moet de brandweerleden informeren over de gevaren van besmette PBM's, welke maatregelen (bv. reiniging, reparatie) hij ter bescherming heeft genomen en hoe deze het gevaar volgens de stand van de techniek tot een minimum beperken. Dit omvat informatie over restverontreiniging die overblijft na natte reiniging en de daaraan verbonden gevaren. Zo moet ieder lid van de brandweer kunnen herkennen of de meest doeltreffende maatregelen zijn genomen en of de vervoerder van de brandweer voldoet aan de wettelijke eisen.

7yrds-deconservice-gesetzliche-grundlagen-d

Verantwoordelijkheid van de eigenaar van de brandweer

Overtredingen van de voorschriften inzake gezondheid en veiligheid op het werk kunnen als administratieve overtredingen worden bestraft. Binnen het toepassingsgebied van de GefStoffV kan een geldboete van maximaal 50.000 euro worden opgelegd. Het volstaat dat de plichten uit onachtzaamheid zijn geschonden, d.w.z. dat het gevaar met de nodige zorgvuldigheid had kunnen worden onderkend.

Daarnaast kunnen ook strafbare feiten worden gepleegd als gevolg van dergelijke schendingen van de wet. Indien de nodige beschermende maatregelen niet zijn genomen en dit leidt tot ziekte of zelfs de dood, kan dit leiden tot strafrechtelijke aansprakelijkheid volgens het strafwetboek voor nalatig lichamelijk letsel (§ 229 StGB) of nalatige doodslag (§ 222 StGB). De verordeningen inzake gezondheid en veiligheid op het werk bevatten ook specifieke strafbepalingen. De straf kan oplopen tot vijf jaar gevangenisstraf.

7yrds-deconservice-gesetzliche-grundlagen-d
7yrds-deconservice-gesetzliche-grundlagen-e

Conclusie

7yrds-deconservice-gesetzliche-grundlagen-e

Samenvattend zij erop gewezen dat brandweerorganisaties, zowel ter bescherming van de brandweerlieden als ter vermijding van aansprakelijkheidsrisico's, verplicht zijn permanent PBM's ter beschikking te stellen die volgens de laatste stand van de techniek worden onderhouden en waaruit geen gezondheidsrisico's voortvloeien. Dit vereist met name een doeltreffende zuivering van kankerverwekkende stoffen zoals PAK's. De procedure moet in overeenstemming zijn met de stand van de techniek.

Met LCO2 reiniging is dit verzekerd.

7yrds-deconservice-bescherming-tegen-verontreinigende-stoffen

DOWNLOAD

Hier kunt u de rechtsgrondslag gratis downloaden. Klik gewoon op het download icoon.

LOCATIE NRW

7YRDS Deconservice GmbH
Von-Monschaw-Straße 12a | 47574 Goch
T  + 49 2823 97 654 - 290
E  deconservice@7yrds.com

LOCATIE NIEDERSACHSEN

Textilreinigung ECKHARDT GmbH
Bloherfelder Straße 229 | 26129 Oldenburg
T + 49 441 36 199 431
info@textilreinigung-eckhardt.de

FOLLOW US

© 2023 7YRDS Deconservice en Textilreinigung ECKHARDT GmbH | Onderneming van de 7YRDS Groep | Alle rechten voorbehouden